Handels- en leveringsvoorwaarden

 

1. De offerte

Offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Wijzigingen aan apparaten door technische doorontwikkeling zijn voorbehouden. Alle technische documentatie blijft intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Er gelden uitsluitend de handels- en leveringsvoorwaarden van de opdrachtnemer, die ook via internet op de startpagina an opdrachtnemer zijn op te vragen. Opdrachtgever verplicht zich ertoe deze handels- en leveringsvoorwaarden via internet in te zien, voor zover deze niet ook schriftelijk zijn verstrekt of verstuurd. Opdrachtgever gaat  itdrukkelijk akkoord met de volledige inhoud en geldigheid van deze handels- en leveringsvoorwaarden.

2. Prijzen

Als er tussen contractafsluiting en werkuitvoering kostenverhogingen optreden van materiaalkosten naar anleiding van aanbevelingen van het Paritair Comité (vakbond) of naar aanleiding van veranderingen van rondstofprijzen op de wereldmarkt of kostprijzen, of buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggende omstandigheden voor meerwerk resp. meerkosten, dan worden alle in aanmerking komende prijzen dienovereenkomstig verhoogd, tenzij de periode tussen opdrachtbevestiging en werkuitvoering korter is dan twee maanden. Prijzen zijn exclusief Btw af magazijn of af fabriek zonder verpakkings-, verzend- en distributiekosten.
Verpakkingskosten worden tegen kostprijs berekend. Prijzen zonder aantallenvermelding zijn stukprijzen.

3. Levertermijnen en -datums

Als de start van de werkuitvoering of de werkzaamheden zelf worden vertraagd of onderbroken, dan worden overeengekomen leveringstermijnen dienovereenkomstig verlengd en de overeengekomen opleveringstermijnen
dienovereenkomstig verschoven. Indien de oorzaak van vertragingen of onderbrekingen zijdens opdrachtnemer niet aan opdrachtnemer zelf kan worden toegerekend en deze geen blaam treft, is opdrachtgever aansprakelijk
voor alle meerkosten die ontstaan door de vertragingen en onderbrekingen en is opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden en inspanningen ook via deelbetalingen opeisbaar te stellen.

4. Betalingen

Aanmanings- en administratiekosten evenals buitengerechtelijke incassokosten via een advocaat komen ten laste van opdrachtgever. Bij betalingsverzuim van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd verzuimrente in rekening te brengen ter hoogte van tenminste 12% op jaarbasis. Dit laat onverlet aanspraken op hogere rentevergoedingen. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de meerkosten voor rekening komen van opdrachtgever.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde, gemonteerde of anderszins overgedragen goederen blijven tot volledige betaling eigendom van opdrachtnemer. Bij betalingsverzuim van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen terug te nemen, zonder dat daarbij sprake is van nietigheid van de overeenkomst. Opdrachtgever is derhalve verplicht in geval van beslaglegging of anderszins verpanding van geleverde resp. gemonteerde goederen, het eigendomsrecht van SOLARFOCUS GmbH geldend te maken en deze daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Opdrachtgever verpandt, voor alsdan, in geval van doorverkoop
de verkoopprijs jegens zijn klant als borgstelling voor de vordering uit deze overeenkomst aan opdrachtnemer en verplicht zich dit pandrecht in zijn administratie te vermelden en openbaar te maken.

6. Klachten

Herkenbare gebreken dienen binnen een week na ontvangst van goederen schriftelijk te worden gemeld, verborgen gebreken binnen een week na vaststelling daarvan.

7. Online verkopen

Online verkopen van SOLARFOCUS-producten zijn uitsluitend geoorloofd indien gewaarborgd is dat installatie op locatie geschiedt door de verkoper of een erkende, technisch en bevoegd gekwalificeerde persoon en dat service- en onderhoudswerk door de verkoper of een technisch gekwalificeerde derde is gewaarborgd. Alle vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief Btw. Prijswijzigingen voorbehouden. Levering geschiedt vanaf een netto bestelbedrag van € 3000,- franco huis, af magazijn groothandel. Afwijkende alg. koop- en handelsvoorwaarden worden niet erkend.

8. Transport en verzekering

Op het moment van overdracht van de door opdrachtgever bestelde goederen aan een vervoerder (post, trein of expediteur) heeft opdrachtnemer aan zijn contractuele verplichtingen voldaan en gaat het risico over op
opdrachtgever. Na ontvangst van de leveringen resp. werkzaamheden komen alle risico's en kosten voor opslag en ten laste van opdrachtgever. Ook bij voltooide deelleveringen gaat het gehele risico voor deze deellevering over op opdrachtgever.

9. Garantie

Voor zover er geen terugbetalingsvordering voorligt van opdrachtgever, wordt garantie verstrekt door binnen de wettelijke garantietermijn gratis verhelpen van aantoonbare gebreken. Als verhelpen onmogelijk is of verbonden
is aan disproportionele hoge kosten, wordt passende vervanging geboden. .Alle bijkomende kosten die ontstaan in samenhang met verhelpen van gebreken (zoals bijv. montage en demontage, transport, afvalverwerking, reis- en rijtijden) komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

10. Schadevergoeding

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor hem aan te rekenen schades aan eigendommen van opdrachtgever die in het kader van werkuitvoering werden overgedragen. Alle overige vorderingen van opdrachtgever zijn uitgesloten,
in het bijzonder als deze voortvloeien uit enigerlei verdergaande schade, inclusief gevolgschade door gebreken, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.

11. Productaansprakelijkheid

De geleverde apparatuur en uitgevoerde werkzaamheden bieden slechts die - die op basis van keurmerken, bedrijfs- en bedieningshandleidingen, voorschriften van de fabrikant enz, en overige voorliggende instructies
mag worden verwacht. Bij wettelijke productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid - ook die van toeleveranciers - beperkt tot die schade die verbruikers lijden. Deze beperking van aansprakelijkheid is volledig overdraagbaar aan eventuele afnemers, met verplichting tot verdere overdracht aan klanten van opdrachtgever en klanten daarvan.

12. Plaats van handeling

Plaats van handeling is, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, de vestigingsplaats van opdrachtnemer in 4451 St. Ulrich.

13. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen die voortvloeien uit het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt Oostenrijks recht van toepassing verklaard. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen is gevestigd in 4400 Steyr (lokaal
bevoegd). Uitsluitend Oostenrijks recht is van toepassing onder uitsluiting van collisienormen van het internationale privaatrecht en het Weens koopverdrag.

14. Garantieclaims

Garantieclaims bij leveringen via de vakhandel (installateurs, groothandel, enz.) beperken zich zonder uitzondering op gratis levering van vervangende onderdelen zonder montagekosten. Op schadeloosstelling van
rijkosten, montagekosten en enigerlei andere kosten wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk afgezien.

15. Productretouren

Teruggave is uitsluitend mogelijk binnen een jaar en alleen via een afhaalopdracht! Het verzoek van teruggave moet worden ingediend bij de verkoopafdeling van opdrachtnemer onder vermelding van het leveringsbewijsnummer of het factuurnummer. Een afhaalopdracht wordt vervolgens per e-mail naar de klant gestuurd. Goederen kunnen uitsluitend via een afhaalopdracht naar opdrachtnemer worden geretourneerd, omdat zonder afhaalopdracht de goederen in het magazijn niet kunnen worden toegewezen. Bij teruggaven worden aan opdrachtgever reto. Bij controle vastgestelde gebreken worden eveneens aan opdrachtgever in
rekening gebracht. Deze gaat uitdrukkelijk akkoord met deze betalingsplichten.