Vispārīgie darījumu un piegādes nosacījumi

 

1. Piedāvājums
Izpildītāja piedāvājumi var tikt mainīti. Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas ierīcēs atbilstoši tehniskajai attīstībai. Visi tehniskie dokumenti paliek izpildītāja intelektuālais īpašums. Spēkā ir tikai un vienīgi izpildītāja darījumu un piegādes nosacījumi, kas ir apskatāmi arī izpildītāja mājas lapā internetā. Pasūtītājs apņemas ar darījumu un piegādes nosacījumiem iepazīties internetā, ja tie nav izsniegti un nodoti kā dokumenti. Pasūtītājs nepārprotami un pilnīgi atzīst darījumu un piegādes nosacījumu spēkā esamību.

2. Cenas
Ja starp līguma noslēgšanu un pakalpojuma izpildi ceļas materiāla cenas Paritātes komitejas ieteikumu dēļ, izejvielu cenu izmaiņu dēļ pasaules tirgū, pirkšanas cenu izmaiņu dēļ vai ārpus izpildītāja ietekmes esošu apstākļu dēļ, kas rada papildu pakalpojumu, resp., papildu izmaksu nepieciešamību, ceļas arī attiecīgās līguma cenas. Šis noteikums nav spēkā, ja starp pasūtījuma uzdošanu un pasūtījuma izpildi ir pagājuši mazāk nekā divi mēneši. Preces ir norādītas bez PVN, no noliktavas vai ražotnes, bez iesaiņojuma, sūtīšanas un pārdošanas izmaksām. Iesaiņojuma izmaksām mēs nosakām pašizmaksas cenu. Cenas bez preces daudzuma norādes ir gabalcenas.

3. Pakalpojumu izpildes ilgums un termiņi
Ja pakalpojuma izpildes sākums vai pati izpilde tiek kavēta vai pārtraukta, saskaņotie pakalpojuma izpildes un izgatavošanas termiņi tiek atbilstoši pagarināti. Ja kavējumi vai pārtraukumi nav radušies tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs izpildītājs, un tie nav iestājušies izpildītāja vainas dēļ, pasūtītājam ir jāsedz visas kavējumu un pārtraukumu dēļ radušās papildu izmaksas un izpildītājs var pieprasīt, lai tā pakalpojumu un patērēto resursu apmaksa tiktu veikta daļēju maksājumu veidā.

4. Maksājumi
Atgādinājumu un valūtas maiņas izmaksas, kā arī ārpustiesas ceļā advokāta veiktas piedziņas izmaksas sedz pasūtītājs. Ja pasūtītājs kavē apmaksas veikšanu, izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt kavējuma procentus ar gada vismaz 12 % apmērā. Šis noteikums
neietekmēprasījuma tiesības uz augstākas likmes piemērošanu. Izpildītājs ir tiesīgs prasījumu nodot inkasācijas birojam un attiecīgi radušos izmaksu segšanu pieprasīt no pasūtītāja.

5. Īpašumtiesību priekštiesība
Visas piegādātās, uzstādītās vai nodotās preces līdz pilnīgai apmaksai paliek izpildītāja īpašums. Ja pasūtītājs kavē maksājumu, izpildītājs ir tiesīgs preces, uz kurām ir spēkā tā īpašumtiesību priekštiesība, saņemt atpakaļ, un šāda rīcība netiek uzskatīta par atkāpšanos no līguma. Tāpēc pasūtītāja pienākums, ja tas piegādātās vai uzstādītās preces ir apķīlājis apgrūtinājis citā veidā, ir izvirzīt SOLARFOCUS GmbH īpašumtiesības un nekavējoties par to informēt SOLARFOCUS GmbH. Pasūtītājs tālākas pārdošanas gadījumā jau iepriekš apķīlā pirkuma cenas prasījumu pret savu klientu šā līguma prasījuma nodrošināšanai un apņemas šo ķīlas tiesību atzīmēt savos grāmatvedības reģistros un uzrādīt to.

6. Sūdzības
Redzami defekti ir rakstveidā jāuzrāda vienas nedēļas laikā pēc preces saņemšanas, paslēpti defekti – vienas nedēļas laikā pēc to konstatēšanas.

7. Pārdošana tiešsaistē
SOLARFOCUS produktu pārdošana tiešsaistē ir iespējama tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka uzstādīšanu objektā veic pārdevējs vai tā nosaukta profesionāli un juridiski pietiekami kvalificēta persona un ka servisa un apkopes pakalpojumus veic pārdevējs vai profesionāli kvalificēta trešā
persona. Visas cenas ir norādītas eiro un bez PVN. Paturētas tiesības mainīt cenas. Piegāde, sākot ar neto pasūtījuma summu EUR 1000 Austrijā vai EUR 3000 Vācijā, tiek veikta bez maksas no uzņēmuma vairumtirdzniecības noliktavas. No šiem atšķirīgi vispārīgie pirkšanas un darījumu nosacījumi netiek atzīti. Apmaksas noteikumi: 8 dienu laikā ar 2 % atlaidi, 20 dienu laikā neto cena.

8. Transportēšana un apdrošināšana
Nododot pasūtītāja pasūtīto preci kravas pārvadātājam (pastam, Federālajam dzelzceļam vai pārvadātājam), izpildītājs ir izpildījis savus līguma pienākumus un risks pāriet pasūtītājam. Pēc piegādes vai pakalpojumu saņemšanas visus riskus un uzglabāšanas izmaksas uzņemas pasūtītājs. Arī
daļēji veiktu piegāžu gadījumā viss risks par šo daļējo piegādi pāriet pasūtītājam.

9. Garantijas
Ciktāl pasūtītājam nav tiesību pieprasīt pārmaiņu veikšanu, garantija tiek izpildīta, bez maksas novēršot pierādītos defektus likumā noteiktā garantijas izpildes termiņa ietvaros. Ja defekta novēršana nav iespējama vai ir saistīta ar nesamērīgi augstām izmaksām, ir jānodrošina adekvāta kompensācija. Visas saistībā ar defektu novēršanu radušās papildu izmaksas (piem., montāža un demontāža, transportēšana, utilizācija, brauciens un ceļā pavadītais laiks) sedz pircējs / pasūtītājs.

10. Zaudējumu kompensācija
Izpildītājs atbild tikai par zaudējumiem, kas tā vainas dēļ radušies pasūtītājam piederošajiem priekšmetiem, kurus tas pakalpojumu izpildes laikā izmantoja darbu veikšanai. Visas citas pasūtītāja prasījuma tiesības, it īpaši attiecībā uz jebkādu tālejošu zaudējumu kompensāciju, tai skaitā defektu seku radītiem bojājumiem, ir izslēgtas, ja vien tie nav radušies izpildītāja smagas vainas vai ļaunprātīgas rīcības dēļ.

11. Atbildība par produktu
Piegādātās ierīces un sniegtie pakalpojumi sniedz drošību tādā apjomā, kāds ir sagaidāms, pamatojoties uz licencēšanas noteikumiem, ekspluatācijas un lietošanas pamācībām, piegādājošās ražotnes noteikumiem utt., kā arī citiem attiecināmiem norādījumiem. Likumā noteiktās atbildības par produktu ietvaros – arī attiecībā uz sākotnējiem piegādātājiem un citiem piegādātājiem – ir ierobežota tikai uz tādiem
zaudējumiem, kurus cieš patērētāji. Šī atbildības ierobežojuma saturs ir pilnā apjomā saistošs jebkādiem pircējiem, un pasūtītāja pienākums ir padarīt to saistošu saviem klientiem un to klientiem.

12. Izpildes vieta
Izpildes vieta, ja rakstveidā nepārprotami nav saskaņots citādi, ir izpildītāja juridiskā adrese 4451 Sanktulrihā.

13. Jurisdikcija
Tiek saskaņots, ka attiecībā uz visiem strīdiem, kas starp pasūtītāju un izpildītāju izriet no šī līguma, piekritīga ir iekšzemes tiesas vara Austrijā. Visu strīdu jurisdikcija 4400 Steirā (teritoriālā piekritība). Izņemot starptautiskās privāttiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, spēkā ir tikai un vienīgi Austrijas tiesības.

14. Garantijas kompensācijas tiesības
Garantijas kompensācijas tiesības, veicot piegādi ar specializētu tirgotāju (instalētāju, vairumtirgotāju utt.) starpniecību, bez izņēmuma tiek ierobežotas uz bezmaksas rezerves daļu piegādi, nesedzot montāžas izmaksas. Pasūtītājs nepārprotami atsakās no ceļa izmaksu, montāžas izmaksu un jebkādu citu izmaksu kompensācijas.

15. Preču atgriešana
Preci iespējams atgriezt tikai viena gada laikā un tikai ar saņemšanas rīkojumu! Par atgriešanas vēlmi, norādot pavadzīmes Nr. vai rēķina Nr., ir jāinformē izpildītāja pārdošanas daļa. Klients saņemšanas rīkojumu pēc tam nosūta e-pastā. Preci iespējams atgriezt izpildītājam tikai ar šo saņemšanas rīkojumu, jo bez saņemšanas rīkojuma preci izpildītāja noliktavā nav iespējams klasificēt. Par preču pieņemšanu atpakaļ pasūtītājam tiek aprēķinātas atgriešanas izmaksas 20 % apjomā no preces neto vērtības. Pārbaudes laikā konstatētie defekti arī tiek aprēķināti pasūtītājam. Tas nepārprotami atzīst šos maksāšanas pienākumus.